Obchodní podmínky

Pokojovadekorace.cz

Obchodní podmínky

Jak mohu zaplatit

Ceny dopravy

Změny v objednávce

Jak uplatnit slevový kód

Jak uplatnit voucher

Reklamace - Vrácení zboží 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

(obchodní podmínky našeho e-shopu si můžete stáhnou také ve formátu PDF)

Společnost ARTexpo s.r.o. se sidlem Dukelská 245/10, 674 01 Třebíč, IČ: 27741940, DIČ:CZ27741940, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55934 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pokojovadekorace.cz

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

odstavec 1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti ARTexpo s.r.o., se sídlem Dukelská 245/10, 674 01 Třebíč, IČ:27741940, DIČ:CZ27741940, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55934 (dále jen  "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového ochodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pokojovadekorace.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

odstavec 1.2.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěného na adrese www.pokojovadekorace.cz  (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

odstavec 1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

odstavec 1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

odstavec 1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

odstavec 2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že toto webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

odstavec 2.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinnen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinnen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

odstavec 2.3.

Přistup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinnen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

odstavec 2.3.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

odstavec 2.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)

odstavec 2.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnost údržby hardwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

odstavec 3.1.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

odstavec 3.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených a balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozharní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

odstavec 3.3.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • 3.3.1. objednaném zboží (objednané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového obchodu
  • 3.3.2. způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • 3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka")

odstavec 3.4.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího")

odstavec 3.5.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

odstavec 3.6.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího

odstavec 3.7.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

odstavec 3.8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám.

4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

odstavec 4.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ARTexpo s.r.o, Dukelská 245/10, 674 01 Třebíč
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000514094/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího")
  4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPay
  5. bezhotovostně platební kartou při předání zboží (pokud zvolený přepravce tuto službu umožňuje). Tuto platbu musí kupující označit v objednávkovém formuláři na webovem rozhraní obchodu

odstavec 4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinnen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením  a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno vysloveně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

odstavec 4.3.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná po uzavření kupní smlouvy, před odesláním zboží

odstavec 4.4.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinnen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

odstavec 4.5.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

odstavec 4.6.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

odstavec 4.7.

Je-li v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávajícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

odstavec 5.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

odstavec 5.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 ods.7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

odstavec 5.3.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, je-li to možné, v původním obalu.

odstavec 5.4.

Ve lhůtě patnacti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

odstavec 5.5.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícího, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

odstavec 5.6.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vúči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

odstavec 5.7.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

odstavec 5.8.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvázací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinnen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

odstavec 6.1.

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

odstavec 6.2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinnen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinnen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (padesáti korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

odstavec 6.3.

V případě, že je  z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinnen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

odstavec 6.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinnen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

odstavec 6.5.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

odstavec 7.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

odstavec 7.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, užitné valstnosti nebo jakost pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věcí uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

odstavec 7.3.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou") má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje ze rozpor existující již při jejim převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

odstavec 7.4.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka)

odstavec 7.5.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: ARTexpo s.r.o., Dukelská 245/10, 674 01 Třebíč. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

odstavec 7.6.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

odstavec 8.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

odstavec 8.2.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

odstavec 8.3.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programového vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

odstavec 8.4.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

odstavec 8.5.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

odstavec 9.1.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

odstavec 9.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako "osobní údaje")

odstavec 9.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informacím a obchodních sdělení kupujícímu.

odstavec 9.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinnen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinnen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

odstavec 9.5.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

odstavec 9.6.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

odstavec 9.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí údajů.

odstavec 9.8.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedené opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

odstavec 9.9.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinnen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

odstavec 10.1.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

odstavec 10.2.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.  DORUČOVÁNÍ

odstavec 11.1.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošta uvedenou v jeho účtu.

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

odstavec 12.1.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

odstavec 12.2.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

odstavec 12.3.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutelná platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

odstavec 12.4.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

odstavec 12.5.

Kontaktní údaje prodávajícího: ARTexpo s.r.o., Dukelská 245/10, 674 01 Třebíč, e-mail: info@pokojovadekorace.cz, mob. 774 881 968

V Třebíči dne 14.06. 2016

 

 

 

 

 

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu PokojovaDekorace.cz